Taula_Tavernes-de-la-Valldigna_2
Taula_Tavernes-de-la-Valldigna_3
Taula_Tavernes-de-la-Valldigna_6
Taula_Tavernes-de-la-Valldigna_7
Taula_Tavernes-de-la-Valldigna_12
CIMG9695 mod
CIMG9693 mod
Taula_Tavernes-de-la-Valldigna_10

Posada en marxa i dinamització de la Taula de Mobilitat, Espai Públic i Trànsit, dins del Fòrum General de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna

Una vegada superada la fase de diagnosi participada del Pla de Mobilitat Sostenible de Tavernes de la Valldigna, arriba el moment de proposar i concretar el programa d’actuacions econòmic i temporal que inclourà aquest document i d’implicar-se en l’avaluació i el seguiment del Pla per tal de valorar l’acompliment de la seua execució i l’assoliment dels seus objectius. Llavors, arriba el moment de convocar a la ciutadania a participar en la Taula de Mobilitat, Espai públic i Trànsit, emmarcada dins del Fòrum General de Participació Ciutadana.

Aquesta Taula, es constitueix com un òrgan de participació i debat ciutadà, de caràcter permanent i evolutiu, entorn la mobilitat, l’accessibilitat, la seguretat i la qualitat de l’espai públic al municipi de Tavernes de la Valldigna. A més de la funció d’assessorar l’Ajuntament, com a òrgan informatiu i consultiu, pel que fa al disseny de les seues polítiques de mobilitat i espai públic, també es pot definir com a òrgan de reflexió amb la definició d’objectius, així com de proposta amb el disseny d’actuacions concretes o globals a partir del debat entre els seus diferents membres, entitats i ciutadania.

Per altra banda la Taula de Mobilitat, Espai Públic i Trànsit, té un caràcter pedagògic, d’aprenentatge continu col·lectiu. Per la qual cosa els seus integrants necessiten tindre a la seua disposició la informació necessària per tal d’assolir un coneixement el més ampli possible sobre un tema tan complex com el de la mobilitat i el disseny i la gestió de l’espai públic, per tal de fomentar la deliberació com a pas previ al debat.

L’objectiu principal de la Taula és aconseguir l’expressió en temps real de les opinions, propostes o conclusions relacionades amb el Pla de Mobilitat Sostenible i amb altres plans o accions que s’engeguen a nivell local o bé sobre questions la solució de les quals competeix a l’Ajuntament, i analitzar l’eficàcia i l’acceptació de les propostes concretes que l’administració inicie dirigides a assolir un model de mobilitat més sostenible i una millor qualitat de l’espai públic.

Pel que fa al Pla de Mobilitat Sostenible, en la Taula recau la tasca d’efectuar el seguiment dels indicadors establerts, analitzar la funcionalitat d’aquests i valorar l’evolució de les mesures contemplades que vagen aplicant-se. Aquest treball es prolongarà en el temps com instrument de control i adaptació de les conclusions obtingudes, i aquelles noves situacions que vagen sorgint i que no es contemplaren en el moment de finalització d’aquest document.

Client: Ajuntament de Tavernes de la Valldigna
Emplaçament: Municipi de Tavernes de la Valldigna
Equip: Alejandra Català + Mariola Fortuño
Any: 2012 · 2013
participa.tavernes.es
facebook
twitter
issuu