Eliana TAD
Bus
Metro
Tad

Estudi de viabilitat per a la implantació d’un sistema de Transport a la Demanda al municipi de l’Eliana

En els anys 80 a l’Eliana i a altres municipis de la comarca del Camp del Túria s’inicia un procés de suburbanització que prendrà un rol rellevant a l’estructura funcional de l’àmbit metropolità i que vindrà a acompanyar la modificació de les característiques de mobilitat de la seua població. S’incrementarà la dependència del vehicle privat fins arribar a ser imprescindible per al desenvolupament de la vida quotidiana.

Malgrat l’elevat grau de motorització d’aquestes àrees hi ha segments de població captiva del transport públic (gent gran, gent jove, persones amb diversitat funcional, dones, etc.) que depenen d’aquest servei col·lectiu per a moure’s.

El Transport a Demanda (TAD) o el seu equivalent en anglès Demand Responsive Transport (DRT) és un servei de transport públic flexible, adaptable a la demanda, a mig camí entre el taxi i el transport urbà de línia regular, que pot donar resposta a la necessitat de desplaçament d’una bona part de la població de l’Eliana a la que s’ha de garantir l’accés als serveis i equipaments bàsics municipals.

Aquest Estudi tracta d’identificar la població captiva, de situar els llocs d’atracció de desplaçament, d’analitzar la situació actual de l’oferta de transport públic i d’avaluar la demanda potencial per al nou servei a través d’una consulta pública. S’estudia quines són les necessitats del municipi i s’examinen quin són els aspectes legals, tècnics i econòmics a tindre en compte  per fer viable la implantació d’un servei TAD a l’Eliana. L’objectiu és dissenyar un servei que done suport a aquelles parts del municipi insuficientment cobertes, que complemente l’oferta de transport públic i que no supose un increment de dèficit no assumible pel municipi.

Segon Premi en la III Edició dels Premis de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible en la Comunitat Valenciana, dins de la categoria de municipis de menys de 20.000 habitants

Client: Ajuntament de L’Eliana
Emplaçament: L’Eliana
Equip: Alejandra Català + Mariola Fortuño
Col·laboradors: José Antonio Malo
Any: 2017