eip base 975 x 650 pano bandera 1228-1230
eip base 975 x 650 pano casas 1208-1213
eip base 975 x 650 pano rotonda 1161-1164
eip base 975 x 650 pano felix 671-674
eip base 975 x 650 pano cantera
eip base 975 x 650 pano llorenc 496-499
eip base 975 x 650 pano montduver 5847-5851
eip base 975 x 650 pano rio 1251-1255
eip base 975 x 650 pano 1039-1041
eip base 975 x 650 VALLE PTICO
eip base 975 x 650 pano estacion 1346-1349
eip unidades paisaje 7
eip recursos paisajisticos 7
eip unidades visuales
eip visibilidad 9.2
eip visibilidad 9.2.10

Estudi d’Integració Paisatgística de l’Homologació del Sòl No Urbanitzable del Pla General d’Ordenació Urbana de Tavernes de la Valldigna 

El terme municipal de Tavernes de la Valldigna es situa en un espai configurat pels darrers estreps de la Serra de Corbera al nord i el Massís del Montdúver al sud, on la Valldigna, nom que rep la vall regada pel Riu Vaca, s’obri a la plana litoral a través de les marjals i el cordó dunar fins arribar a la mar. Aquesta vall representa la trobada entre els dominis Bètic e Ibèric després de recórrer la península, i es configura com una peça clau en el paisatge de la comarca, articuladora entre la extensa llanura litoral i l’interior de la província. La naturalesa calcària d’aquestes serres, sumat a una climatologia particular amb un règim de pluges considerable i la franja de marjal costanera fa que l’aigua es manifeste en bona cosa de fonts, ullals, etc. En el seu recorregut el riu Vaca rep les aportacions d’aquestes fonts, barrancs i escorrenties que s’obrin camí per la vall. També destaca la presència de recursos culturals excepcionals relacionats amb l’ocupació d’aquest territori, com ho són els nombrosos elements de caràcter etnològic relacionats amb l’explotació dels recursos hídrics, que ens parlen del conreu d’estes terres des de temps antics. En l’actualitat és el taronger l’element que configura la imatge representativa de la vall i del municipi. En aquest context agrícola, la part més sotmesa a transformacions per part de l’home en l’últim segle és, tal volta, la plana litoral, amb una marjal soterrada i un sistema de dunes arrasat transformant aquestes àrees naturals en terrenys cultivats. Per últim la urbanització de la franja litoral ha provocat la destrucció de quasi la meitat del front dunar. A més s’ha generat un fenomen d’edificació dispersa de segona residencia no planejada que ve a agreujar la situació.

Per les dimensions territorials sobre les quals es treballa, al ocupar el sòl no urbanitzable el noranta per cent de la superfície total del terme municipal de Tavernes de la Valldigna, i per la ubicació que les caracteritza, al concentrar-se les àrees amb major exposició visual en les vessants de les serres i en els terrenys conreats del fons de la vall i la plana litoral, les actuacions en el sòl no urbanitzable vinculades a l’ús dels recursos naturals, com elements importants en la configuració d’aquest territori, han de ser respectuoses amb les preexistències i l’entorn. Cal destacar entre totes les activitats associades l’explotació agrícola del territori, ja que, amb més d’un cinquanta per cent del terme municipal relacionat amb les activitats de cultiu, és uns dels principals factors de transformació del paisatge en aquestes terres i, per tant, ha de ser centre d’accions encaminades a preservar-ne la qualitat paisatgística.

Aquest Estudi d’Integració Paisatgística té com objectiu incloure el paisatge com variable destacada a l’hora de planificar l’Homologació del Sòl No Urbanitzable del Pla General d’Ordenació Urbana en el municipi de Tavernes de la Valldigna. La inclusió de criteris paisatgístics en l’ordenació i el disseny de les actuacions en sòl no urbanitzable permet millorar-ne la imatge per mitjà d’un tractament òptim dels factors clau (localització, dimensions, forma, colors). Òbviament, això no comporta en cap cas perdre de vista la imprescindible funcionalitat que han de tindre ni la capacitat d’adaptació a noves necessitats que les ha de ser pròpia.

Client: Ajuntament de Tavernes de la Valldigna
Emplaçament: Municipi de Tavernes de la Valldigna
Equip: Alejandra Català
Col·laboradors: Radinganorum Ingeniería y Consultoría Ambiental
Any: 2011